субота, 27. октобар 2012.

ЗАШТО ЈЕ САЈАМ КЊИГА НАЈБОЉИ

ЈЕДНОМ ЈА ТАКО imao jednog nastavnika geografije, kod koga je mogao da padne samo |ak koji se sapleo u kabinetu. Taj moj nastavnik nikad nije davao jedinice za kraj godine. Imao sam i jednu nastavnicu tehni~kog koja je pisala pesme. Ta moja nastavnica je davala jedinice za svaku sitnicu, na primer ako se nasmeje{ na ~asu. I zbog toga smo geografiju voleli svi, a tehni~ko niko, osim {lihtare Cece, koja je kobajagi volela sve predmete i koju su svi nastavnici voleli, zato {to voli wihove predmete.
 E, taj nastavnik geografije i ta nastavnica tehni~kog su nas vodili na Sajam kwiga. Bila je radna subota, pa je direktor naredio da da mla|i ~iste zelene povr{ine oko {kole, a mi stariji da idemo na Sajam. A kad direktor naredi, onda to mora da se uradi. Mi smo samo malo gun|ali, kao, za{to ne naredi da nas vode na Sajam automobila, ali nas niko nije slu{ao, jer smo to gun|ali u parki}u iza {kole.
 Sajam kwiga, molim lepo, kakva je to radna subota? E, taj Sajam kwiga je ispao mnogo dobra radna subota.
 Prvo sam, u hodniku, kod stepeni{ta kupio jednu napravu, koju stavi{ u usta, pa onako izme|u zuba, i duva{ kroz wu, a ono kao da slavuj peva. Nikada nisam ~uo kako slavuj peva, ali je sprava ba{ lepo pi{tala i zvi`dala, kada sam nau~io kako se stavi i kako se duva. I kad su ostali ~uli kako ja zvi`dim i pi{tim, kao slavuj, kupili su iste naprave, pa smo pi{tali i zvi`dali kao razred slavuja.
 - Nemojte, molim vas, da se brukate - rekala nam je nastavnica tehni~og. - Ovo je Sajam kwiga i treba da se kulturno pona{ate. Prekinite s tim pi{tawem, odmah! Eno tamo, onaj s bradom, to je na{ poznati kwi`evnik. [ta }e da misli o vama, kad se nekulturno pona{ate? U~ite se od wega kako se kulturno pona{a!
 I mi smo svi videli na{eg poznatog kwi`evnika, ali nismo videli da je kulturan ~ovek, jer se, dok je prolazio pored nas, a mi u~ili od wega kulturno pona{awe, derwao na sav glas, tamo nekom:
 - Ej, brate, do|i odmah na {tand! Imaju viski, da ti pamet stane! [to ne}e{? Lo~e{ samo rakije{tinu. Probaj, bre, svetsko pi}e...
 Onda je nastavnica tehni~kog otr~ala, da ga stigne i uzme od wega potpis. A mi smo navalili na tezgu s palstikanerima. Svega je bilo i sva{ta smo pokupovali. Ja sam kupio novi frizbi, naranxasti, jer mi je stari pukao na pola, kad sam zveknuo, slu~ajno, majke mi, debelog Bobana u glavu.
 I to nije bilo sve. Pravi provod nas je do~ekao kad smo se popeli uz stepeni{te. Usput, na stepeni{tu, uzeo sam paket `vaka i jednu limenku koka-kole.
 A gore, kad smo iza{li na stazu, pa kad smo se razleteli... to je bila prava stvar! [e}erna vata... baloni, duguqasti i duga~ki... bananice jeftinije nego u kiosku ispred {kole... sve sam pokupovao, a {e}ernu vatu dva puta. Pa onda, prva baraka s kobasicama na `aru, pqeskavicama, ve{alicama, ra`wi}ima, {kembi}ima i ostalim jelima! Tu smo se samo malo zadr`ali. Druga baraka, pa restoran, pa opet baraka, pa jo{ jedna... a sve miri{e, tako miri{e, da mora{ da jede{ ili da umre{!
 Ba{ sam se super proveo. Taj Sajam kwiga je ba{ haos. Samo, ne znam {ta }e im one sve kwige! Mo`da da bi se qudi izmorili, izgladneli i o`edneli... ili zbog imena Sajam kwiga... ili...
 ...ma nije bitno! Kobasice su im - prva liga!